Bài giảng đánh giá viên VietGAP

Giới thiệu nội dung VietGAP trong nuôi trồng thủy sản (QĐ 1503 và QĐ 1617 của Bộ NN&PTNT), tập trung vào phương pháp luận trong nhận diện và kiểm soát mối nguy ATTP, ATBD, ATMT, ASXH và giới thiệu những vấn đề cốt lõi cần đặc biệt lưu ý trong áp dụng và đánh giá chứng nhận VietGAP.
Bài giảng đánh giá viên VietGAP

Trong bài này, trình bày theo 3 phần:
 
- Phần 1. Giới thiệu cấu trúc của hệ thống VietGAP trong nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam và phạm vi điều chỉnh của VietGAP.
- Phần 2. Khái quát  nội dung VietGAP và những vấn đề cần đặc biệt lưu ý trong áp dụng và đánh giá công nhận VietGAP.
- Phần 3. Phân tích mối nguy ATTP, ATBD, ATMT, ATLĐ theo quy định của VietGAP và hướng dẫn thực hành phân tích mối nguy , kiểm soát mối nguy đối với động vật thủy sản,theo phương thức nuôi kín, có cho ăn, có trị bệnh.

Các bạn có thể tham khảo tại đây