Chức năng và nhiệm vụ

Phản biện xã hội và tham gia xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về nghề cá. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản. Xây dựng mô hình trình diễn và phổ biến ứng dụng cho bà con nông- ngư dân. Đào tạo, tập huấn kiến thức khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản; quản lý chất lượng; VietGAP. Đánh giá, cấp chứng nhận ISO, HACCP, GMP; Đánh giá cấp chứng nhận VietGAP (theo chỉ định của Tổng cục Thủy sản)

- Phản biện xã hội và tham gia xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về nghề cá

- Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản

- Xây dựng mô hình trình diễn và phổ biến ứng dụng cho bà con nông- ngư dân
 
- Đào tạo, tập huấn kiến thức khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản; quản lý chất lượng; VietGAP

- Đánh giá, chứng nhận ISO, HACCP, GMP; Đánh giá chứng nhận VietGAP (theo chỉ định của Tổng cục Thủy sản)