Nguyên tắc và điều kiện cấp-duy trì-gia hạn- đình chỉ chứng nhận VietGAP

Nguyên tắc và điều kiện cấp, duy trì, mở rộng, đình chỉ và huỷ bỏ chứng nhận VietGAP: Điều kiện để được chứng nhận, các bước tiến hành để được chứng nhận, trách nhiệm của cơ sở, quyền của cơ sở được chứng nhận, đình chỉ hoặc hủy bỏ hiệu lực chứng nhận, thay đổi các yêu cầu chứng nhận, mở rộng phạm vi chứng nhận, bảo mật, khiếu nại, chi phí

Quyết định 04/QĐ-FITES, ngày 28/01/2013 về Quy định nguyên tắc và điều kiện chứng nhận sản phẩm nông nghiệp phù hợp với
Quy phạm VietGAPXem chi tiết nội dung